منجی در عهدین و قرآن
41 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
نام استاد/نام دانشجو : جناب آقای سید احمد موسوی