جلوه های شخصیتی حضرت مریم (س)
50 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خدیجه کبری (س)
نام استاد/نام دانشجو : خانم صفورا فروزنده