توسعه اجتماعی اقتصادی و دگرگونی ارزشی مطالعه موردی: تحلیل و تبیین خرافات در استان اصفهان
54 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه اصفهان
نام استاد/نام دانشجو : جناب آقای کامران ربیعی