تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
الاهیات تطبیقی 
UNAM 
0.00 
سطح 4 
 
 
 
 
سطح 3 
 
 
 
0.00