سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاونت پژوهشی دفتر 
1381/01/01 
1383/01/01 
اجرائی علمی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاون فرهنگ و تبلیغ 
1376/01/01 
1379/01/01 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه و مدیر گروه 
1386/01/01 
 
اجرائی علمی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
مبلغ و نماینده فرهنگی 
1378/01/01 
 
علمی فرهنگی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
نماینده اقیانوسیه و ژاپن 
1385/01/01 
1386/01/01 
اجرائی 
همکاری 
معاونت پژوهشی دفتر 
سردبیر مجله اخلاق و عضو هیأت علمی و مدیر گروه 
1386/01/01 
 
اجرائی علمی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اصفهان 
معاونت پژوهشی  
1381/01/01 
1383/01/01 
اجرائی علمی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاونت پژوهشی دفتر 
1381/01/01 
1383/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو هیأت علمی ‏پژوهشگاه و مدیر گروه 
1386/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی  
همکاری 
سازمان فرهنگ و ‏ارتباطات 
مبلغ بین الملل و نماینده فرهنگی 
1378/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی مذهبی  
همکاری 
سازمان فرهنگ و ‏ارتباطات 
نماینده اقیانوسیه و ژاپن 
1385/01/01 
1386/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات  
سردبیر مجله اخلاق 
1386/01/01 
1386/03/26 
علمی اجرائی  
همکاری 
بنیاد بین المللی غدیر 
دبیر 
1384/03/05 
1386/03/16 
اجرایی 
همکاری 
بنیاد اهل البیت نیوزیلند 
امام جمعه و مسئوول امور دینی 
1384/04/01 
1385/04/07 
فرهنگی 
همکاری 
مسجد قبا-نامیبیا 
مسئوول امور دینی و امام جمعه 
1381/11/02 
1382/10/03 
فرهنگی-دینی 
همکاری 
مرکز اسلامی-زامبیا 
مسئوول امور دینی و امام جمعه 
1380/08/09 
1381/06/13 
فرهنگی-دینی 
همکاری 
دانشگاه اصغهان 
عضو هیات علمی و مدرس 
 
 
تدریس 
تدریس 
دانشگاه هنر 
مدرس 
1380/07/05 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد شهرکرد 
مدرس 
1383/07/01 
 
اخلاق کاربردی 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
1381/03/31 
1381/03/31 
زبان تخصصی 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ و مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1386/07/01 
 
مبانی تبلیغ 
تدریس 
مرکز آموزش زبان های خارجی 
مدرس 
1379/07/01 
1383/03/31 
زبان انگلیسی 
تدریس 
دانشگاه زامبیا 
مدرس 
1380/07/01 
 
مبانی اسلام 
تدریس 
دانشگاه نامیبیا 
مدرس 
1381/07/01 
 
مبانی اسلام 
تدریس 
دانشگاه هنر 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
آشنایی با ادیان 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
1385/07/05 
ادامه دارد 
تاریخ ادیان 
تدریس 
دانشگاه هنر اسلامی 
مدرس 
1381/07/09 
ادامه دارد 
معارف اسلامی (1) 
تدریس 
دانشگاه هنر اسلامی 
مدرس 
1383/11/15 
ادامه دارد 
معارف اسلامی (2) 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی هنر  
مدرس 
1384/11/13 
ادامه دارد 
متون اسلامی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی هنر  
مدرس 
1382/07/02 
ادامه دارد 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پزشکی اصفهان 
مدرس 
1386/07/05 
1386/11/04 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پزشکی اصفهان 
مدرس 
1386/07/05 
1386/11/04 
اخلاق کاربردی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 
مدرس 
1385/07/13 
1385/11/05 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
1387/07/04 
ادامه دارد 
آشنایی با فرق و مذاهب 
تدریس 
حوزه علمیه مجتهده امین 
مدرس 
1378/11/02 
1380/12/08 
لمعتین 
تدریس 
حوزه علمیه مجتهده امین 
مدرس 
1380/07/07 
1382/06/18 
اصول فقه 
تدریس 
مدرسه علمیه صدر 
مدرس 
1376/07/05 
1378/06/14 
معالم الاصول 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
1386/11/06 
ادامه دارد 
آشنایی با عرفان اسلامی 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
1386/07/07 
ادامه دارد 
Introduction to Islam 
تدریس 
دانشگاه نامیبیا 
مدرس 
1380/07/09 
1381/07/22 
Islam 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
1387/07/03 
ادامه دارد 
آشنایی با مسیحیت 
تدریس 
مرکز آموزشهای تخصصی قم 
مدرس 
1386/03/02 
 
شیوه های نوین تبلیغ 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
قواعد فقهیه 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی انگلیسی (1) 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی انگلیسی (2) 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
نقد و بررسی فمنیسم 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زن در ادیان و مکاتب 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
مردم شناسی شیعیان 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
اندیشه های اجتماعی متفکران  
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زن در قرآن