سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زن در قرآن 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
اندیشه های اجتماعی متفکران  
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
مردم شناسی شیعیان 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زن در ادیان و مکاتب 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
نقد و بررسی فمنیسم 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی انگلیسی (2) 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی انگلیسی (1) 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
قواعد فقهیه 
تدریس 
مرکز آموزشهای تخصصی قم 
مدرس 
1386/03/02 
 
شیوه های نوین تبلیغ 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
1387/07/03 
ادامه دارد 
آشنایی با مسیحیت 
تدریس 
دانشگاه نامیبیا 
مدرس 
1380/07/09 
1381/07/22 
Islam 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
1386/07/07 
ادامه دارد 
Introduction to Islam 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
1386/11/06 
ادامه دارد 
آشنایی با عرفان اسلامی 
تدریس 
مدرسه علمیه صدر 
مدرس 
1376/07/05 
1378/06/14 
معالم الاصول 
تدریس 
حوزه علمیه مجتهده امین 
مدرس 
1380/07/07 
1382/06/18 
اصول فقه 
تدریس 
حوزه علمیه مجتهده امین 
مدرس 
1378/11/02 
1380/12/08 
لمعتین 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
1387/07/04 
ادامه دارد 
آشنایی با فرق و مذاهب 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 
مدرس 
1385/07/13 
1385/11/05 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پزشکی اصفهان 
مدرس 
1386/07/05 
1386/11/04 
اخلاق کاربردی 
تدریس 
دانشگاه پزشکی اصفهان 
مدرس 
1386/07/05 
1386/11/04 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی هنر  
مدرس 
1382/07/02 
ادامه دارد 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی هنر  
مدرس 
1384/11/13 
ادامه دارد 
متون اسلامی 
تدریس 
دانشگاه هنر اسلامی 
مدرس 
1383/11/15 
ادامه دارد 
معارف اسلامی (2) 
تدریس 
دانشگاه هنر اسلامی 
مدرس 
1381/07/09 
ادامه دارد 
معارف اسلامی (1) 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
1385/07/05 
ادامه دارد 
تاریخ ادیان 
تدریس 
دانشگاه هنر 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
آشنایی با ادیان 
تدریس 
دانشگاه نامیبیا 
مدرس 
1381/07/01 
 
مبانی اسلام 
تدریس 
دانشگاه زامبیا 
مدرس 
1380/07/01 
 
مبانی اسلام 
تدریس 
مرکز آموزش زبان های خارجی 
مدرس 
1379/07/01 
1383/03/31 
زبان انگلیسی 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ و مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1386/07/01 
 
مبانی تبلیغ 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
1381/03/31 
1381/03/31 
زبان تخصصی 
تدریس 
دانشگاه آزاد شهرکرد 
مدرس 
1383/07/01 
 
اخلاق کاربردی 
تدریس 
دانشگاه هنر 
مدرس 
1380/07/05 
 
معارف اسلامی 
همکاری 
دانشگاه اصغهان 
عضو هیات علمی و مدرس 
 
 
تدریس 
همکاری 
مرکز اسلامی-زامبیا 
مسئوول امور دینی و امام جمعه 
1380/08/09 
1381/06/13 
فرهنگی-دینی 
همکاری 
مسجد قبا-نامیبیا 
مسئوول امور دینی و امام جمعه 
1381/11/02 
1382/10/03 
فرهنگی-دینی 
همکاری 
بنیاد اهل البیت نیوزیلند 
امام جمعه و مسئوول امور دینی 
1384/04/01 
1385/04/07 
فرهنگی 
همکاری 
بنیاد بین المللی غدیر 
دبیر 
1384/03/05 
1386/03/16 
اجرایی 
همکاری 
معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات  
سردبیر مجله اخلاق 
1386/01/01 
1386/03/26 
علمی اجرائی  
همکاری 
سازمان فرهنگ و ‏ارتباطات 
نماینده اقیانوسیه و ژاپن 
1385/01/01 
1386/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
سازمان فرهنگ و ‏ارتباطات 
مبلغ بین الملل و نماینده فرهنگی 
1378/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی مذهبی  
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو هیأت علمی ‏پژوهشگاه و مدیر گروه 
1386/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی  
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاونت پژوهشی دفتر 
1381/01/01 
1383/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
دفتر تبلیغات اصفهان 
معاونت پژوهشی  
1381/01/01 
1383/01/01 
اجرائی علمی 
همکاری 
معاونت پژوهشی دفتر 
سردبیر مجله اخلاق و عضو هیأت علمی و مدیر گروه 
1386/01/01 
 
اجرائی علمی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
نماینده اقیانوسیه و ژاپن 
1385/01/01 
1386/01/01 
اجرائی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
مبلغ و نماینده فرهنگی 
1378/01/01 
 
علمی فرهنگی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه و مدیر گروه 
1386/01/01 
 
اجرائی علمی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاون فرهنگ و تبلیغ 
1376/01/01 
1379/01/01 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
معاونت پژوهشی دفتر 
1381/01/01 
1383/01/01 
اجرائی علمی